เขตการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม มาตรา ๒๓

  พ.ศ. ๒๕๕๘ –

  พ.ศ. ๒๕๕๙ –

  พ.ศ. ๒๕๖๐

  ๑.ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลบ้านแมและตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นเขตการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐

  ๒.ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลสันติสุขและตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นเขตการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐

  ๓.ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ให้เป็นเขตการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐

  ๔.ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ให้เป็นเขตการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐

  ๕.ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลเกยชัย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็นเขตการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐

  ๖.ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลไทรโรงโขน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ให้เป็นเขตการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐

  ๗.ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ให้เป็นเขตการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐

  ๘.ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลไทยชนะศึกและตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ให้เป็นเขตการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐

  ๙.ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลอุ่นจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ให้เป็นเขตการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐

  ๑๐.ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ให้เป็นเขตการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐

  ๑๑.ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลกุดไฮ อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ให้เป็นเขตการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐

  ๑๒.ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลโพธิ์ไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร  ให้เป็นเขตการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐

  ๑๓.ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ให้เป็นเขตการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐

  ๑๔.ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลทรายมูลและตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นเขตการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐

  ๑๕.ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ให้เป็นเขตการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐

  ๑๖.ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลบ้านไทยและตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นเขตการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐

  ๑๗.ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลห้วยติ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ให้เป็นเขตการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐

  ๑๘.ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลโคกว่าน อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ให้เป็นเขตการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐

  ๑๙.ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นเขตการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐

  ๒๐.ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เป็นเขตการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐

  ๒๑.ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เป็นเขตการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐

  ๒๒.ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เป็นเขตการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐

  ๒๓.ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นเขตการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐

  ๒๔.ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ให้เป็นเขตการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐

  ๒๕.ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ให้เป็นเขตการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐

  ๒๖.ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐

  ๒๗.ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐

  ๒๘.ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลโคกซะงาย อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ให้เป็นเขตการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐

  ๒๙.ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ให้เป็นเขตการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐

  ๓๐.ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ให้เป็นเขตการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐

  ๓๑.ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลตรัง อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ให้เป็นเขตการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐

  ๓๒.ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลลุโบะยิไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ให้เป็นเขตการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐

  พ.ศ. ๒๕๖๑ -

  พ.ศ. ๒๕๖๒ -

  พ.ศ. ๒๕๖๓ -

  พ.ศ. ๒๕๖๔

  ๑.ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ให้เป็นเขตการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔

  ๒.ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ให้เป็นเขตการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔

  พ.ศ. ๒๕๖๕

  ๑.ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลนาหมื่นศรี ตำบลนาโยงเหนือ และตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ให้เป็นเขตการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔

  ๒.ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นเขตการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕

  ๓.ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ให้เป็นเขตการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕

  ๔.ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ให้เป็นเขตการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕

  ๕.ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ให้เป็นเขตการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕

  ๖.ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลวังจันทร์  อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ให้เป็นเขตการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕

  ๗.ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นเขตการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕

  ๘.ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลแม่อาย  อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นเขตการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระยะ๒)

  ๙.ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลแม่อาย  อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นเขตการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระยะ๓)

  ๑๐.ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลป่าสัก  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ให้เป็นเขตการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

  ๑๑.ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ให้เป็นเขตการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕

  พ.ศ. ๒๕๖๖

  ๑.ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลริม อำเภอท่าวังผา จังหวัดนครน่าน ให้เป็นเขตการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๖

   

   

   

  1460


  สงวนสิขสิทธิ์ © 2563 ส่วนกฎหมายจัดรูปที่ดิน สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน
  อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 10 กรมชลประทาน
  811 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ นายเศรษฐา เครือสุคนธ์
  0.png3.png1.png3.png2.png8.png
  สัปดาห์นี้152
  เดือนนี้850
  ทั้งหมด31328
  28 กันยายน 2566