.

ผู้บริหาร

 

44

นายวีรวัฒน์   อังศุพาณิชย์

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม

 

 นายกิตติพร  ฉวีสุข

 

ผู้เชียวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน

สถิติผู้เยี่ยมชม

152034
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
43
91
720
150207
411
2984
152034
Your IP: 34.239.172.52
Server Time: 2020-04-05 13:59:27

ยุทธศาตร์สำนัก

   
 
 

   

 

 

เป้าประสงค์ ของสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง

 

 

         

 

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

น้ำหนัก

สจก-1. มีงานจัดรูปที่ดินและคันคูน้ำในพื้นที่ชลประทานเพื่อการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

สจก-1.1 (ชป11.5) ร้อยละของงานก่อสร้างงานจัดรูปที่ดินตามแผนงาน (โครงการ)

15.25%

สจก-1.2 (ชป11.6) ร้อยละของงานก่อสร้างงานคันคูน้ำตามแผนงาน (โครงการ)

15.25%

สจก-2. เกษตรกรได้รับความพึงพอใจในด้านการให้บริการของสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด

สจก-2.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ

5.09%

สจก-3. การจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จตามแผนงาน

สจก-3.1 ร้อยละความสำเร็จในการจัดซื้อจัดจ้างของการก่อสร้างงานจัดรูปที่ดินและคันคูน้ำ (โครงการ)

1.69%

สจก-4.   การเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน

สจก-4.1 ร้อยละของงานจ้างที่ปรึกษาออกแบบที่แล้วเสร็จตามแผน

1.69%

สจก-4.2   ร้อยละของจำนวนพื้นที่ที่สามารถดำเนินการส่งเรื่องให้กับกระทรวงฯ เพื่อออกประกาศกำหนดท้องที่ที่จะสำรวจเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน (มาตรา 25) ให้แล้วเสร็จตามแผนงาน

1.69%

สจก-5. ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม

สจก-5.1 ร้อยละของจำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ในระยะก่อน ระหว่าง และหลังการก่อสร้าง

15.25%

สจก-6. มีผลการศึกษา วิจัยและพัฒนาสนับสนุนการดำเนินงาน

สจก-6.1 (ชป21) ร้อยละของการจัดทำโครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาที่แล้วเสร็จตามแผน

5.09%

สจก-7. ระบบการบริหารงานมีประสิทธิภาพ

สจก-7.1 (ชป24.2) ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส 4)

15.25%

สจก-8.บุคลากรมีสมรรถนะและขวัญกำลังใจในการทำงาน

สจก-8.1 (ชป26) ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับที่องค์กรคาดหวัง

1.69%

สจก-8.2 (ชป27) ร้อยละของบุคลากรที่พอใจต่อการปฏิบัติงาน

5.09%

สจก-9.องค์กรมีการจัดการความรู้

สจก-9.1 (ชป28) ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA)

5.09%

สจก-10.ระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

สจก-10.1 (ชป29.2) คุณภาพเว็บไซด์ของสำนัก/กอง

5.09%

สจก-10.2 (ชป29.1) ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตามออนไลน์

5.09%

สจก-10.3 การพัฒนาระบบ GIS ด้านการจัดรูปที่ดิน

1.70%

 

รวม

100.00%